صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/27
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/27
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/08/30 1399/10/29
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/08/30 حسابرسی شده 1399/10/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/26
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/26
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1399/05/31 1399/06/30
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/05/31 1399/06/30
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
گزارش حسابرس و صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1399/02/31 حسابرسی شده 1399/05/11
گزارش عملکردشش ماهه منتهی به 1399/02/31 حسابرسی شده 1399/05/11
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1399/02/31 1399/04/03
گزارش عملکرد6 ماهه منتهی به 1399/02/31 1399/04/03
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/09
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1398 1398/12/24
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1398 1398/12/24
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/08/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1398/10/24
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1398 (حسابرسی شده) 1398/10/24
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 30آذر ماه1398 1398/10/02
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1398 (حسابرسی نشده) 1398/09/26
گزارش عملکرد 12 ماهه ی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران منتهی به 1398/08/30 1398/09/26
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/03
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به30مهرماه 1398 1398/08/04
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 31 شهریور 1398 1398/07/08
گزارش عملکرد دوره مالی میانی 9 ماهه منتهی به تاریخ 31 مرداد ماه 1398 صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1398/06/31
صورت های مالی دوره مالی میانی 9 ماهه منتهی به تاریخ 31 مرداد ماه 1398 صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران (حسابرسی نشده) 1398/06/31
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 31مرداد 1398 1398/06/07
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 31 تیر 1398 1398/05/05
گزارش عملکرد 6 ماهه ي منتهي به 1398/02/31 صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران 1398/04/19
صورتهاي مالي 6 ماهه ي منتهي به 1398/02/31 صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران(حسابرسی شده) 1398/04/19
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/04
صورت های مالی دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/04/01
گزارش عملکرد 6 ماهه ي منتهي به 1398/02/31 صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران 1398/04/01
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/03/07
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 31 فروردین 1398 1398/02/07
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 29 اسفند 1397 1398/01/07
گزارش عملکرد 3 ماهه ي منتهي به 1397/11/30 صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران 1397/12/27
صورت های مالی دوره مالی میانی 3 ماهه منتهی به تاریخ 30 بهمن ماه 1397 1397/12/27
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 30 بهمن 1397 1397/12/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 30 دی 1397 1397/11/06
صورتهاي مالي 12 ماهه ي منتهي به 1397/08/30 صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران (حسابرسي شده) 1397/10/22
گزارش عملکرد 12 ماهه ی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران منتهی به 1397/08/30 1397/10/22
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/03
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1397( حسابرسی نشده) 1397/10/01
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1397 1397/10/01
صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 30 مهر 1397 1397/08/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 31 شهریور 1397 1397/07/08
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران دوره مالی میانی 9 ماهه منتهی به 31 مرداد 1397 1397/06/31
صورتهالی مالی صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران دوره مالی میانی 9 ماهه منتهی به 31 مرداد 1397 1397/06/31
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 31 مرداد 1397 1397/06/06
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 31 تیر 1397 1397/05/03
صورتهای مالی شش ماهه ی منتهی به 1397/02/31صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی 1397/04/20
گزارش عملکرد شش ماهه ی منتهی به 1397/02/31صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی 1397/04/20
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 31 خرداد 1397 1397/04/06
صورتهای مالی دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1397 (حسابرسی نشده) 1397/03/30
گزارش عملکرد دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1397 1397/03/30
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 31 اردیبهشت 1397 1397/03/08
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق نیکوکاری کشتی ملی ایران برای دوره منتهی به 1397/01/31 1397/02/08
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق نیکوکاری کشتی ملی ایران برای دوره منتهی به 1396/12/29 1397/01/15
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1396/12/23
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1396/12/23
با عنوان: گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق نیکوکاری کشتی ملی ایران برای دوره منتهی به 1396/11/30 1396/12/12
صورتهای مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1396 (حسابرسی شده) 1396/12/02
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 1396/12/02
صورتمالی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1396 ( حسابرسی شده) 1396/12/02
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396آبان ماه 1396/12/02
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1396( حسابرسی نشده) اصلاح شده 1396/11/16
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1396 1396/11/16
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی برای دوره منتهی به 30 آذر 1396 1396/11/14
گزارش افشای ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق کشتی ورزش ایران برای دوره منتهی به 30 آذر1396 1396/11/14
گزارش ماهیانه صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 30 دی 13 1396/11/10
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ایران برای دوره منتهی به 30 دی 139 1396/11/10
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره منتهی به 30 دی 1396 1396/11/09
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1396( حسابرسی نشده) 1396/09/28
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1396 1396/09/28
گزاش عملکرد منتهی به 31 مردادماه سال1396 صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1396/06/28
صورت مالی منتهی به 31 مردادماه سال1396 صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1396/06/28
صورت های مالی دوره مالی میانی 9 ماهه منتهی به تاریخ 31 مرداد ماه 1396 1396/06/28
گزارش عملکرد دوره مالی میانی 9 ماهه منتهی به تاریخ 31 مرداد ماه 1396 1396/06/28
گزاش عملکرد منتهی به 31 مردادماه سال1396 صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1396/06/28
صورتهای مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1396 (حسابرسی نشده) 1396/03/28
گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1396 (حسابرسی نشده) 1396/03/27
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 1395/09/30 1396/01/28
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 1395/12/24
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 1395/12/24
صورتهای مالی منتهی به 30 آبان ماه سال 1395 حسابرسی شده 1395/10/20
گزارش عملکرد منتهی به 30 آبان ماه سال 1395 1395/10/20
صورتهای مالی 6 ماهه و 19روزه منتهی به 30 آبان ماه سال 1395 حسابرسی نشده 1395/09/30
گزارش عملکرد 6 ماهه و 19روزه منتهی به 30 آبان ماه سال 1395 1395/09/30
گزارش عملکرد 6 ماهه و 19روزه منتهی به 30 آبان ماه سال 1395 1395/09/30
صورتهای مالی 3 ماهه و 19روزه منتهی به 31 مرداد ماه سال 1395 1395/06/16
گزارش عملکرد 3 ماهه و 19روزه منتهی به 31 مرداد ماه سال 1395 1395/06/16
صورتهای مالی برای دوره 19روزه منتهی به 31اردیبهشت ماه سال 1395 حسابرسی شده 1395/05/04
گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی 19روزه منتهی به 31اردیبهشت ماه سال 1395 1395/05/04
صورتهای مالی برای دوره 19روزه منتهی به 31اردیبهشت ماه سال 1395 حسابرسی شده 1395/05/04
گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی 19روزه منتهی به 31اردیبهشت ماه سال 1395 1395/05/04
گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی 19روزه منتهی به 31اردیبهشت ماه سال 1395 1395/04/06
صورتهای مالی برای دوره مالی میانی 19روزه منتهی به 31اردیبهشت ماه سال 1395 1395/04/06
گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی 19روزه منتهی به 31اردیبهشت ماه سال 1395 1395/04/06
صورتهای مالی برای دوره مالی میانی 19روزه منتهی به 31اردیبهشت ماه سال 1395 1395/04/06