مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/16 (مجمع سالیانه) همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1400/01/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/16 در خصوص تغییر آدرس و تغییر ساعت صدور و ابطال همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1400/01/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی مورخ 1399/12/16 1399/12/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی مورخ 1399/12/16 1399/12/16
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي در تاريخ 1399/12/16 1399/12/05
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری کشتی ورزش ملی ايران مورخ 1399/09/23 1399/09/23
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران در تاريخ 1399/09/23 1399/09/15
تاریخ درج صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/13 در خصوص ادامه فعالیت صندوق تا تاریخ 1401/02/12 به همراه تاییدیه سازمان بورس (اساسنامه ای) 1399/07/23
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری کشتی ورزش ملی ايران مورخ 1399/07/13 1399/07/13
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران در تاريخ 1399/07/13 1399/07/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/28 به همراه تاییدیه سازمان بورس (امیدنامه ای) 1399/05/26
آگهی ثبتی مجمع 1399/02/09(تغییرات اساسنامه) 1399/05/14
اصلاحیه لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری کشتی ورزش ملی ايران مورخ 1399/04/28 1399/04/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری کشتی ورزش ملی ايران مورخ 1399/04/28 1399/04/28
صورت جلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/02/09 در خصوص تغییرات ارزش سهام طی ابلاغیه شماره 12020112 1399/03/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/1212همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (اصلاحیه) 1399/02/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/1212همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (اصلاحیه) 1399/02/22
تاییدیه سازمان بورس مبنی برتصویب بخشنامه شماره12010065 در خصوص ثبت آگهی از طریق کدال به عنوان روش الکترو نیکی طی صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/12 1399/02/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری کشتی ورزش ملی ايران مورخ 1399/02/09 1399/02/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/01/09 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/02/01
تاییدیه سازمان بورس مبنی برتصویب صورت های مالی صندوق طی صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/12 1399/01/24
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری کشتی ورزش ملی ايران مورخ 1399/01/09 1399/01/09
تاییدیه سازمان درخصوص صورتجلسه مجمع مورخ 98/12/12 (امیدنامه ای) 1398/12/25
تاییدیه سازمان درخصوص صورتجلسه مجمع مورخ 98/12/12 (اساسنامه ای) 1398/12/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری کشتی ورزش ملی ايران مورخ 1398/12/12 1398/12/12
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع 1398/09/18 1398/11/20
تاییدیه سازمان بورس مبنی برتمدید فعالیت صندوق تا 1401/02/12 طی صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/12 1398/11/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/25 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییر آدرس) 1398/11/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران مورخ 1398/11/12 1398/11/12
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران مورخ 1398/10/25 1398/10/25
تاییدیه سازمان بورس مبنی برتمدید فعالیت صندوق تا 1398/11/12 طی صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/11 1398/08/13
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران مورخ 1398/08/11 1398/08/11
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران مورخ 1398/06/27 1398/06/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/10 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (افزایش حق الزحمه حسابرس) 1398/02/22
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/10 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تمدید فعالیت) 1398/02/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1398/02/10 1398/02/10
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/01/24 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/02/03
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1398/01/24 1398/01/24
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/11/09 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/11/17
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1397/11/09 1397/11/09
ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/15صندوق مبنی برتغییرات اساسنامه توسط سازمان بورس 1397/03/08
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/02/23همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/03/01
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1397/02/23 1397/02/23
ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/06صندوق مبنی برتغییرات امیدنامه توسط سازمان بورس 1396/12/19
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1396/12/15 1396/12/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1396/12/06 1396/12/06
صورتجلسات مجمع مورخ 1395/12/10 1396/09/12
ثبت صورتجلسه مورخ 1395/12/10صندوق مبنی برتصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/08/30 توسط سازمان بورس 1396/05/03
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی مورخ10-12-1395 1395/12/10
نامه سازمان مبنی بر تغییرات صورتجلسه مجمع06/05/1395 1395/10/20
ثبت صورتجلسه مورخ 06/05/1395صندوق مبنی برتغییرات امیدنامه توسط سازمان بورس 1395/08/09
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق کشتی 1395/06/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی مورخ06-05-1395 1395/05/10
صورتجلسه مجمع موسس صندوق کشتی مورخ 1393/03/27 1394/05/25