گزارش های مدیر اجرا

عنوان تاریخ درج
تاییدیه حسابرس گزارش سالیانه مدیر اجرا برای صندوق نیکو کاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 1399/08/30 1399/12/16
اظهار نظر حسابرس مبنی بر نحوه وجوه صرف شده توسط مدیر اجرا برای دوره ی منتهی به 1399/04/31 1399/12/03
گزارش سالیانه مدیر اجرا صندوق نیکو کاری کشتی ورزش ملی ایران برای سال مالی منتهی به 1399/08/30 1399/11/28
گزارش منابع صرف شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/04/31 1399/11/13
اظهار نظر حسابرس مبنی بر نحوه وجوه صرف شده توسط مدیر اجرا برای دوره ی منتهی به 1399/1/31 1399/05/14
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/01/31 1399/05/08
اظهار نظر حسابرس مبنی بر نحوه وجوه صرف شده توسط مدیر اجرا برای دوره ی منتهی به 1398/10/30 1399/05/05
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 1398/10/30 1399/03/26
اظهار نظر حسابرس مبنی بر نحوه وجوه صرف شده توسط مدیر اجرا برای دوره ی منتهی به 1398/07/30 1398/12/10
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 1398/07/30 1398/11/28
اظهار نظر حسابرس مبنی بر نحوه وجوه صرف شده توسط مدیر اجرا برای دوره ی منتهی به 1398/04/31 1398/09/25
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 1398/04/31 1398/09/19
اظهار نظر حسابرس مبنی بر نحوه وجوه صرف شده توسط مدیر اجرا برای دوره ی منتهی به 1398/01/31 1398/07/29
اصلاحیه گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 1398/01/31 1398/04/19
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 1398/01/31 1398/04/17
اظهار نظر حسابرس مبنی بر نحوه وجوه صرف شده توسط مدیر اجرا برای دوره ی منتهی به 1397/09/30 (اصلاحی) 1398/02/25
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 97/09/30 1398/02/18
اظهار نظر حسابرس مبنی بر نحوه وجوه صرف شده توسط مدیر اجرا برای دوره ی منتهی به 1397/09/30 1398/02/18
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق به مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره 4 ماهه منتهی به 1398/01/31 1398/02/14
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 97/09/30 1397/11/27
اظهار نظر حسابرس مبنی بر نحوه وجوه صرف شده توسط مدیر اجرا برای دوره ی منتهی به 1397/03/31 1397/11/27
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 97/03/31 1397/10/04
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق به مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 1397/03/31 1397/04/03
اظهار نظر حسابرس مبنی بر نحوه وجوه صرف شده توسط مدیر اجرا برای دوره های منتهی به 1396/03/31 و 1396/09/30 1397/03/22
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 96/03/31 و 96/09/30 1396/12/28
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا برای دوره های تقسیم سود منتهی به 96/03/31 و 96/09/30 1396/12/14
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 30/09/1395 1396/01/28
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق به مدیر اجرا برای دوره منتهی به 30/09/1395 1395/12/02
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 31/02/1395 1395/05/02
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق به مدیر اجرا برای دوره منتهی به 31/02/1395 1395/04/26