اخبار

عنوان تاریخ درج
ابلاغیه شماره 12020112 مورخ 1397/07/10 سازمان در خصوص تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت طی سال مالی 1399/02/09
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/01/31صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1399/02/02
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران در تاريخ 1399/02/09 1399/01/30
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری کشتی ورزش ملی ايران مورخ 1399/01/09 1399/01/09
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران در تاريخ 1399/01/09 1398/12/27
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران در تاريخ 1398/12/12 1398/11/30
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران در تاريخ 1398/11/12 1398/11/07
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/10/30صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1398/11/02
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران در تاريخ 1398/10/25 1398/10/14
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/07/30صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1398/08/01
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران در تاريخ 11-08-1398 (اصلاحی) 1398/07/30
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران در تاريخ 11-08-1398 1398/07/29
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران مورخ 1398/06/27 1398/06/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/04/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1398/05/02
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1398/02/10 1398/02/09
تغییر دوره پرداخت سود صدوق از 6 ماهه به 3 ماهه طی مجمع 98/01/24 1398/02/07
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1398/01/24 1398/01/20
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1397/11/09 (اصلاحی) 1397/11/09
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1397/11/09 1397/10/29
تقسیم سود دوره منتهی به 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1397/10/02
اطلاع رسانی مبنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 1397/04/16
برگزاری مجمع صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1397/02/15
مجمع 1396/12/15 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزش ملی ایران 1396/12/06
برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1396/11/28
مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1395/12/1395 1396/01/20
مجمع مورخ١٠/١٢/١٣٩٥ صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1395/11/26
تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ٠٦/٠٥/١٣٩٥ 1395/08/08
روش‌هـای سـرمایه‌گــذاری ‌‌درصنــدوق کشتـی ورزش ملـی ایـران 1395/05/25
تشکیل ‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزش ملی ایران 1395/05/10
پذيره‌نويسي صندوق سرمايه‌گذاري کشتی ورزش ملی ایران 1394/06/01