تقسیم سود دوره منتهی به 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

پرداخت سود دوره شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران به ازای هر واحد 75000 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.