روش‌هـای سـرمایه‌گــذاری ‌‌درصنــدوق کشتـی ورزش ملـی ایـران

ســرمایه‌گذاران بــرای حمایــت از ورزش ملــی کشــورمان بــه ســه طریــق می‌تواننــد در ایــن صنــدوق ســرمایه‌گذاری نماینــد.
١. نوع اول: اختصــاص اصــل و تمــام منافــع حاصــل از ســرمایه‌گــذاری  بــه فدراســیون کشــتی جمهــوری اســلامی ایــران، کــه در ایــن روش  ســرمایه‌گذار هــم اصــل مبلــغ واحــد ســرمایه‌گذاری و هــم منافــع  ســرمایه‌گذاری خــودش را بــه فدراســیون اختصــاص می‌دهــد. در ایــن صــورت گواهــی ســرمایه‌گــذاری بــه نــام فدراســیون کشــتی صــادر شــده و لــوح تقدیــری بــه شــخص ســرمایه گــذار اعطــا مــی شــود.
٢. نوع دوم: اختصــاص تمــام منافــع حاصــل از ســرمایه‌گذاری بــه فدراســیون کشــتی، کــه در ایــن صــورت ورزش‌دوســتان می‌تواننــد اصــل مبلــغ ســرمایه‌گذاری یعنــی بهــای واحدهــای ســرمایه‌گذاری را در مالکیــت 
خــود داشــته باشــند و هــر وقــت کــه تمایــل داشــته باشــند اقــدام بــه فــروش آن بــه مدیــر صنــدوق یعنــی شــرکت کاریزمــا نماینــد. در ایــن صــورت گواهــی ســرمایه‌گــذاری بــه نــام شــخص ســرمایه‌گذار صــادر مــی‌شــود ولــی منافــع را بــه فدراســیون کشــتی اهــدا می‌نمایــد.
٣. نوع سوم: اختصــاص اصــل به‌عــلاوه ١٨% منافــع ســرمایه‌گذاری بــه ســرمایه‌گذار و مــازاد آن در صــورت وجــود بــه فدراســیون کشــتی کــه در ایــن صــورت گواهــی ســرمایه‌گــذاری بــه نــام شــخص ســرمایه‌گذار صــادر مــی‌شــود. در ایــن روش هــم ســرمایه‌گذار شخصاً کســب منافــع می‌کنــد و هــم بــه صنــدوق کشــتی منافعــی را اهــدا می‌نمایــد.

**سرمایه‌گذار گرامی توجه نمایید، بازده تضمین‌شده ١٨% سالیانه تنها مختص‌به نوع سوم سرمایه‌گذاری است.