تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ٠٦/٠٥/١٣٩٥

١-افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها تا مبلغ ٧٠٠ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید بخش مربوطه در جدول بند ١٣-٣ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد؛

٢-بخش ثابت کارمزد صدور (٢٠,٠٠٠ريال برای هر صدور) بخش ثابت کارمزد ابطال (٢٠,٠٠٠ریال برای هر ابطال) و بخش متغیر کارمزد ابطال، موضوع بند ١٣-٤ امیدنامه صندوق به اتفاق آراء به تصویب مجمع صندوق رسید؛

٣-کاهش نرخ منافع قابل تقسیم صندوق به ١٨ درصد سالانه مورد تصویب مجمع قرار گرفت، از این رو مقرر گردید بند ٤-٢ امیدنامه و توضیحات R ذیل بند ٥-٢ امیدنامه و بخش (ج) بند ٩-١ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردند؛