مجمع مورخ١٠/١٢/١٣٩٥ صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق دعوت میگردد در مجمع صندوق با موضوع تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری در خصوص سایر موارد در تاریخ ١٠/١٢/١٣٩٥راس ساعت ١٤به نشانی تهران - خیابان شهید بهشتی - بین بخارست و وزرا - پلاک ٢٨٣ - ساختمان نگین آزادی- طبقه چهارم غربی حضور بهم رسانن