تقسیم سود دوره منتهی به 1398/04/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

پرداخت سود دوره سه ماهه منتهی به 31 تیرماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران به ازای هر واحد 37,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.