تقسیم سود دوره منتهی به 1398/10/30صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

پرداخت سود دوره سه ماهه منتهی به 30دی ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران به ازای هر واحد 37,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.