تقسیم سود دوره منتهی به 1399/01/31صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

پسود محقق شده صندوق برای سه ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1399، 45% درصد  که به ازای هر واحد 37,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.