تقسیم سود صندوق برای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/04/31

سود محقق شده صندوق برای سه ماهه منتهی به 31 تیرماه ماه 1399، 51% درصدمی باشدکه باتوجه به تقسیم اضافه سود در صندوق به ازای هر واحد 291,585 ریال به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید.