تقسیم سود صندوق نیکو کاری کشتی ورزش ملی ایران برای دوره3 ماهه منتهی به 30مهرماه1399

سود دوره سه ماهه منتهی به 30مهرماه 1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران به ازای هر واحد 37,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.