تقسیم ذخیره ارزش سهام در پایان سال مالی صندوق نیکو کاری کشتی ورزش ملی ایران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به پایان سال مالی صندوق در تاریخ 1399/08/30 ،ذخیره اررش سهام معادل 2% خالص دارایی های صندوق در پایان آن سال مالی در تاریخ 1399/09/05 به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید.