تقسیم سود دوره 3 ماهه منتهی به 1399/10/30 صندوق کشتی ورزش ملی ایران

سود دوره سه ماهه منتهی به 30دی ماه 1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران به ازای هر واحد 37,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.