تقسیم سود دوره 3 ماهه منتهی به 1400/01/31صندوق کشتی ورزش ملی ایران

سود دوره سه ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1400صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران به ازای هر واحد 37,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.