بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران مورخ 1398/06/27 1398/06/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/10 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (افزایش حق الزحمه حسابرس) 1398/02/22
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/10 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تمدید فعالیت) 1398/02/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1398/02/10 1398/02/10
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/01/24 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/02/03
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1398/01/24 1398/01/24
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/11/09 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/11/17
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1397/11/09 1397/11/09
ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/15صندوق مبنی برتغییرات اساسنامه توسط سازمان بورس 1397/03/08
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/02/23همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/03/01
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1397/02/23 1397/02/23
ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/06صندوق مبنی برتغییرات امیدنامه توسط سازمان بورس 1396/12/19
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1396/12/15 1396/12/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران مورخ 1396/12/06 1396/12/06
صورتجلسات مجمع مورخ 1395/12/10 1396/09/12
ثبت صورتجلسه مورخ 1395/12/10صندوق مبنی برتصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/08/30 توسط سازمان بورس 1396/05/03
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی مورخ10-12-1395 1395/12/10
نامه سازمان مبنی بر تغییرات صورتجلسه مجمع06/05/1395 1395/10/20
ثبت صورتجلسه مورخ 06/05/1395صندوق مبنی برتغییرات امیدنامه توسط سازمان بورس 1395/08/09
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق کشتی 1395/06/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی مورخ06-05-1395 1395/05/10
صورتجلسه مجمع موسس صندوق کشتی مورخ 1393/03/27 1394/05/25