بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران به همراه توضیحات

حسابرس صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

مدیر ثبت صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر اجرا

متولی صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران به همراه توضیحات