دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران 860 %86.00
2 شركت بانك پاسارگاد 100 %10.00
3 سبدگردان كاريزما 30 %3.00
4 حميد بني تميم 10 %1.00