اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران در تاریخ 1394/06/20 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/16 (مجمع سالیانه) همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار
تاریخ درج صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/13 در خصوص ادامه فعالیت صندوق تا تاریخ 1401/02/12 به همراه تاییدیه سازمان بورس (اساسنامه ای)
آگهی ثبتی مجمع 1399/02/09(تغییرات اساسنامه)
تاییدیه سازمان درخصوص اعمال ابلاغیه 12020112 طی مجمع مورخ 99/02/09
تاییدیه سازمان بورس مبنی برتصویب صورت های مالی صندوق طی صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/12 (اصلاحیه)
تاییدیه سازمان بورس مبنی برتصویب بخشنامه شماره12010065 در خصوص ثبت آگهی از طریق کدال به عنوان روش الکترو نیکی طی صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/12
تغییر متولی صندوق طی مجمع 99/01/09
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/08/30 طی مجمع مورخ 98/12/12
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع 1398/09/18
تغییر آدرس صندوق طی مجمع 1398/10/25
تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ 98/11/12 طی مجمع 98/08/11
تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ 97/08/12 طی مجمع 97/02/20
ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/15مبنی بر تغییر مدیر ثبت صندوق توسط سازمان بورس
تغییرات اساسنامه
تغییرات اساسنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 1395/10/20
افزایش سقف صندوق مورخ 1395/10/20