بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,187 16.73 5,462 5.94 6,053 6.68 6,160 6.84
اوراق مشارکت 58,032 59.97 26,002 28.25 23,300 25.72 22,972 25.52
سپرده بانکی 45,538 47.06 59,852 65.04 60,435 66.72 60,596 67.31
وجه نقد 11 0.01 54 0.06 54 0.06 54 0.06
سایر دارایی ها -24,120 -24.93 659 0.72 744 0.82 241 0.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,904 14.37 5,462 5.94 6,053 6.68 6,160 6.84