بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,646 17.17 4,602 4.9 4,899 5.34 5,157 5.55
اوراق مشارکت 59,479 61.34 28,656 30.51 27,099 29.53 27,245 29.34
سپرده بانکی 44,886 46.29 60,012 63.9 59,169 64.48 59,638 64.23
وجه نقد 9 0.01 54 0.06 54 0.06 54 0.06
سایر دارایی ها -25,339 -26.13 591 0.63 547 0.6 754 0.81
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,262 14.71 4,602 4.9 4,899 5.34 5,157 5.55