جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,583 15.33 2,086 15.81 2,229 16.07 2,788 19.98
اوراق مشارکت 48,256 54.47 10,046 76.12 9,988 72.02 9,755 69.92
سپرده بانکی 41,579 46.93 672 5.09 918 6.62 708 5.07
وجه نقد 26 0.03 52 0.39 52 0.38 52 0.37
واحد صندوق 428 0.48 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -15,282 -17.25 341 2.59 681 4.91 648 4.65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,716 13.23 2,061 15.62 2,188 15.78 2,726 19.54